Behoud en ontwikkeling van de natuur en het landschap van het Kampereiland is een belangrijk beheerdoel. Vanuit deze beheertaak voert de Stadserven diverse werkzaamheden uit in het gebied. Zo is er speciale aandacht voor biodiversiteit door facilitering van bloeiende bermen en ecologisch slootkantbeheer. Verder pacht Natuurmonumenten gronden langs het Zwarte Meer om daar het rietland te versterken.

 

Beheer van erven en groen

Bent u pachter, bewoner of gebruiker in het gebied van de Stadserven en heeft u een specifieke vraag over toezicht of het beheer van erven en groen? Hieronder leest u tot wie u zich eventueel kunt wenden of wat uw eigen rol hierbinnen is.

Onderhoud erfbeplanting
De Stadserven is als eigenaar en beheerder van het Kampereiland en omstreken sinds 2013 verantwoordelijk voor het onderhoud van de erfbeplanting. Namens de Stadserven wordt dit  onderhoudswerk uitgevoerd door medewerkers van het groenbedrijf van Impact. De uit te voeren werkzaamheden omvatten de beplanting die onder de bepalingen van de opstalvoorwaarden vallen, met uitzondering van tuinen en hoogstamboomgaarden. Ook de begroeiing langs wegen en bermen wordt niet binnen het contract met Impact verzorgd, aangezien dit een verantwoordelijkheid is van de provincie Overijssel en de gemeente Kampen.

Wat te doen bij stormschade?
De Stadserven is verantwoordelijk voor het verhelpen van stormschade aan bomen op het erf dat u pacht. Heeft u last van grote takken en omgevallen bomen op uw erf? Bel dan tijdens kantooruren de Stadserven op het bekende nummer 038-338 88 68 of meldt het via info@destadserven.nl. De Stadserven zal zorgen dat de bomen zo snel mogelijk na uw melding worden opgeruimd. Bel dus NIET de gemeente Kampen!
Gaat het om bomen die de openbare weg blokkeren, dan is de brandweer verantwoordelijk om deze te verwijderen. U kunt de brandweer bereiken via 0900-8844.

5t8a5324 schoonmaak actieToezicht buitengebied
Cornee Heij is in het buitengebied actief als buitengewoon opsporingsambtenaar. Als 'groene BOA' ziet hij erop toe dat onder andere vandalisme, vuilstort en stroperij tot een minimum worden beperkt. Regelmatig en op wisselende momenten is hij in het gebied te vinden. “Ik doe heel verschillende dingen: bijvoorbeeld controleren op illegale lozingen, dumpingen of afvalverbrandingen. Maar ik ben er natuurlijk ook voor de jagers en de boeren.”
Voor de bewoners en gebruikers in het gebied fungeert de toezichthouder buitengebied als aanspreekpunt en vraagbaak, specifiek als het gaat om jacht, wildbeheer of milieuzaken."
De toezichthouder buitengebied is bereikbaar via toezichtwbekampen@gmail.com  of 06-12279982.

Bermen maaien
Pachters op het Kampereiland hebben de plicht om de bermen rond hun percelen regelmatig te maaien. Dat is niet voor niets. Vrachtwagenchauffeurs kijken meestal over de bermen heen, maar fietsers en automobilisten hebben alleen goed overzicht als het gras is in de bermen niet te hoog staat. Hou de kruisingen dus overzichtelijk en maai uw bermen op tijd.