Behoud en ontwikkeling van de natuur en het landschap van het Kampereiland is een belangrijk beheerdoel. Vanuit deze beheertaak voert de Stadserven diverse werkzaamheden uit in het gebied. Zo is er speciale aandacht voor biodiversiteit door facilitering van bloeiende bermen en ecologisch slootkantbeheer. Verder pacht Natuurmonumenten gronden langs het Zwarte Meer om daar het rietland te versterken.

 

Beheer van erven en groen

Bent u pachter, bewoner of gebruiker in het gebied van de Stadserven en heeft u een specifieke vraag over toezicht of het beheer van erven en groen? Hieronder leest u tot wie u zich eventueel kunt wenden of wat uw eigen rol hierbinnen is.

Onderhoud erfbeplanting
De Stadserven is als eigenaar en beheerder van het Kampereiland en omstreken sinds 2013 verantwoordelijk voor het onderhoud van de erfbeplanting. Namens de Stadserven wordt dit onderhoudswerk uitgevoerd door Kemp Schalkwijk. De projectleiding is in handen van Peter van Haren van On Game. De uit te voeren werkzaamheden omvatten de beplanting die onder de bepalingen van de opstalvoorwaarden vallen, met uitzondering van tuinen en hoogstamboomgaarden. Ook de begroeiing langs wegen en bermen wordt niet binnen het contract met Kermp verzorgd, aangezien dit een verantwoordelijkheid is van de provincie Overijssel en de gemeente Kampen.

Wat te doen bij stormschade?
De Stadserven is verantwoordelijk voor het verhelpen van stormschade aan bomen op het erf dat u pacht. Heeft u last van grote takken en omgevallen bomen op uw erf? Bel dan tijdens kantooruren de Stadserven op het bekende nummer 038-338 88 68 of meldt het via info@destadserven.nl. De Stadserven zal zorgen dat de bomen zo snel mogelijk na uw melding worden opgeruimd. Bel dus NIET de gemeente Kampen!
Gaat het om bomen die de openbare weg blokkeren, dan is de brandweer verantwoordelijk om deze te verwijderen. U kunt de brandweer bereiken via 0900-8844.

Melding milieuzaken
Voor melding van milieuzaken zoals illegale lozingen, dumpingen en afvalverbranding kunt u terecht bij de gemeente Kampen door te bellen met 14 038 of via de gemeentelijke website. Bewoners of bezoekers kunnen ook zelf melding maken van illegale vuilstort. Dat kan via de 'buitenbeter' app. Deze is te downloaden op de mobiele telefoon. Maak een foto van het vuil en met GPS wordt automatisch de locatie bepaald. Vervolgens stuurt de app een melding naar de gemeente en die ruimt de rommel op.

 

Bermen maaien
Pachters op het Kampereiland hebben de plicht om de bermen rond hun percelen regelmatig te maaien. Dat is niet voor niets. Vrachtwagenchauffeurs kijken meestal over de bermen heen, maar fietsers en automobilisten hebben alleen goed overzicht als het gras is in de bermen niet te hoog staat. Hou de kruisingen dus overzichtelijk en maai uw bermen op tijd. 

 

Toezicht buitengebied
Jos van ’t Ende uit Oldebroek is toezichthouder in het buitengebied. Als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) signaleert hij vandalisme, loslopende honden, illegale vuilstort, afvalverbrandingen, stroperij en andere onoorbare praktijken. Overtreders kan hij staande houden en zonodig verbaliseren. De toezichthouder op het Kampereiland is er ook voor jager en boer. Zo kunnen boeren met ganzenschade een beroep doen op de jagers van de WBE. Mensen met vragen over de jacht kunnen altijd bij Van ‘t Ende terecht. Ook bij meningsverschillen tussen jagers en boeren komt hij langs.

De toezichthouder voor het Kampereiland werkt mede voor de Stadserven en staat onder contract van de Wildbeheereenheid Kamperland (WBE). De Stadserven vindt goed toezicht belangrijk om de leefbaarheid van het gebied hoog te houden, voor mens én dier.

 

De toezichthouder buitengebied is bereikbaar ia: toezichtwbekampen@gmail.com of tel.nr.: 06-12279982.

toezichthouder Kampereiland 1 LR