Naar boven
Home icoontje
Home
De Stadserven

De Stadserven

De Stadserven beheert de historische en waardevolle (landbouw)gronden op het Kampereiland e.o. 


We voeren het pachtbeleid uit, zetten in op duurzame gebieds- en bedrijfsontwikkeling en dragen zorg voor natuur en landschap.

Pachtbeleid

De gronden op en rond het Kampereiland zijn in eigendom en beheer bij de Stadserven. Als je gebruik maakt van de gronden op het Kampereiland voor bijvoorbeeld agrarische bedrijfsvoering of bewoning, dan betaal je daar pacht voor. De rentmeester van de Stadserven voert dit pachtbeleid uit. Hij maakt afspraken met pachters en stelt pachtcontracten en pachtwijzigingen op. Ook beoordeelt hij verzoeken tot nieuwbouw van stallen, pachtersinvesteringen of samenwerkingen. Daarnaast is de rentmeester verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de gronden van het Kampereiland.

Duurzame gebieds- en bedrijfsontwikkeling

Het grootste deel van het Kampereiland is in gebruik als landbouwgrond. De ontwikkelingen in deze sector zorgen ervoor dat agrarische ondernemers onder druk staan. De Stadserven faciliteert daarom gebieds- en bedrijfsontwikkeling. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met het toepassen van kringlooplandbouw, verbeteren van de landbouwstructuur, verhogen van de leefbaarheid in het gebied of het implementeren van technische innovaties. De agrarische ondernemers bepalen zelf waar zij aan werken en hoe zij dit doen. De Stadserven faciliteert dit door bijvoorbeeld mee te denken in de uitvoering, het aanvragen van subsidies en het organiseren van bijeenkomsten.

Zorg voor natuur en landschap

Het Kampereiland is een bijzonder gebied met grote natuur- en cultuurhistorische waarden. Samen met de bewoners van Kampereiland werkt de Stadserven aan agrarisch natuurbeheer, duurzaam bodembeheer en het behoud van cultuurhistorisch landschap. Zo wordt onder meer samen met ANV Camperland en de pachters gewerkt aan weidevogelbeheer. Daarnaast verpacht de Stadserven gronden aan Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zodat zij de natuurlijke waarden op het Kampereiland in stand kunnen houden.

Beleidsvisie

In 2020 is de nieuwe beleidsvisie voor het Kampereiland vastgesteld voor de periode van 2019 – 2028. Deze visie gaat in op de verbetering van de agrarische bedrijfsstructuur, stimuleren van bedrijfsontwikkeling en zorgdragen voor natuur en landschap. De komende jaren worden op basis van de beleidsvisie verschillende nieuwe instrumenten ontwikkeld en veranderingen doorgevoerd.  De volledige beleidsvisie lees je hier.

Lees meer over de organisatie en het team van de Stadserven.

Kampereiland overzicht beheer
Het gebied rondom de stad Kampen in beheer van de Stadserven.