Slotenproject

De Stadserven is met diverse partijen (waterschap Groot Salland, provincie Overijssel, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta+) gestart met het zogenoemde slotenproject. Dit project levert een bijdrage aan het vergroten van de soortenrijkdom in de sloten. In afstemming met diverse belangenorganisaties en een onderzoeksbureau zijn hiervoor beheersmaatregelen opgesteld. De maatregelen zijn verwoord in een regeling met twee pakketten voor extensiever maai- en randenbeheer van sloten en slootkanten. Dat vergroot de biodiversiteit (planten, vissen, ontwikkeling als foerageergebied voor vogels) en deelnemers krijgen een financiële bijdrage voor verminderde opbrengst. Daarnaast hebben deelnemers ook voordeel bij het opvolgen van mogelijke vergroeningsmaatregelen vanuit het GLB. Per 1 oktober 2013 kunnen agrariërs deelnemen aan de regeling. Voor meer informatie over de maatregelen/vergoedingen en deelname kunt u bellen met gebiedsmakelaar Jan Olaf Tjabringa, tel. (06) 270 956 40.

DSC00132 slotenproject