De dijkverzwaring langs de Mandjeswaard en het Kampereiland gaat ten koste van landbouwgrond die door de Stadserven aan boeren wordt verpacht. Voor het verlies aan landbouwareaal worden de betreffende pachters gecompenseerd door het waterschap en de Stadserven.

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft de benodigde gronden inmiddels opnieuw ingericht. Parallel aan dit proces zijn afspraken gemaakt over compensatie. Sommige boeren kiezen voor compensatie in de vorm van grond, anderen maken gebruik van de mogelijkheid tot financiële compensatie. Op het Kampereiland zijn de benodigde compensatieregelingen inmiddels getroffen. Voor de Mandjeswaard werkt de Stadserven aan een voorstel voor de daar benodigde compensatie.