De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft op 3 februari 2017 overeenstemming bereikt met de Europese Commissie over het fosfaatreductieplan voor de melkveehouderijsector. Onderdeel van dit plan is een opkoopregeling om de melkveestapel te reduceren. De premie per melkkoe voor de eerste openstelling is vastgesteld op € 1.200, naast een vergoeding voor de in te leveren fosfaatrechten. De openstelling geschiedt in meerdere tranches en de eerste openstelling is van 20 februari tot en met 3 maart 2017. De regeling is degressief, wat betekent dat de volgende tranches een lagere premie opleveren. De subsidieregeling zal een dezer dagen worden gepubliceerd en door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden uitgevoerd.

Het is mogelijk dat melkveehouders op het Kampereiland, die overwegen hun bedrijf in te krimpen of zelfs hun activiteiten (deels) te staken gebruik willen maken van de opkoopregeling. De combinatie met het lopende traject van vrijwillige kavelruil kan gebruikmaking van de opkoopregeling extra interessant maken. Op verzoek van de Stadserven heeft de Commissie Kavelruil Overijssel in 2016 de mogelijkheden van kavelruil op Kampereiland onderzocht. Gebleken is dat hiervoor heel wat belangstelling is: diverse bedrijven overwegen om te stoppen, hun pachtrechten over te dragen en zo ruimte maken voor de bedrijfsontwikkeling van andere bedrijven.

Aangezien de Stadserven zich actief inzet voor versterking van de agrarische structuur op het Kampereiland willen wij onderzoeken welke kansen de samenloop van de opkoopregeling en de kavelruil biedt. De Stadserven wil graag actief in gesprek met pachters die overwegen gebruik te maken van de opkoopregeling. Gezamenlijk kunnen we dan beoordelen welke consequenties de opkoopregeling heeft voor de waarde van het pachtrecht, de overdracht daarvan en of er een win-win situatie met kavelruil kan worden gemaakt. Bovendien geldt voor pachters die overwegen om gebruik te maken van de opkoopregeling, dat dit een dringende reden is om tijdig contact op te nemen met De Stadserven. Het stoppen van agrarische activiteiten en de mogelijke overdracht van het pachtrecht heeft namelijk wezenlijke financiële en juridische consequenties. Het is verstandig om daarover tijdig in gesprek te gaan, teneinde goede afspraken te kunnen maken over de overdracht van pachtrechten en eventuele problemen in de toekomst te voorkomen. U kunt ook contact opnemen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon kavelruil in het gebied, de heer Jan-Olaf Tjabringa (06-27095640).