De afgelopen jaren heeft het Waterschap veel voorbereidend werk verricht om de waterveiligheid van de Kampereilanden te vergroten. De keringen zouden moeten worden aangepast en verzwaard, teneinde het dijkenoverstromingsrisico te verlagen naar een overstromingskans van 1 op 500. De kosten van het project blijken echter duurder uit te vallen, waardoor het waterschap zich beraad over de voortgang ervan. De Stadserven dringt aan op een spoedige oplossing, niet alleen vanuit het perspectief van waterveiligheid, maar ook om recht te doen aan gemaakte afspraken en belangen van bewoners en ondernemers in het gebied.


De kostenraming van de planuitwerking buitenpolders Kampereiland heeft ertoe geleid dat nu eerst een aantal alternatieven worden onderzocht. Er wordt gekeken hoe er gesneden kan worden in de kosten en de vraag is zelfs of de gekozen voorkeursvariant nog steeds de voorkeur heeft. Mogelijk besluit het waterschapsbestuur de hele opgave terug te nemen naar de tekentafel. Het waterschap geeft dus nog geen duidelijkheid over de inrichting van de dijk, maar de deadline die de provincie als toezichthouder voor de regionale keringen heeft gesteld, zou niet in gevaar komen.

De Stadserven wacht nu af hoe de situatie zich verder zal ontwikkelen. Feit is echter dat pachters en verpachter hierdoor niet weten waar ze aan toe zijn. Dat vindt rentmeester Mireille Blokhuis heel vervelend. De Stadserven heeft bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta aangedrongen op een spoedige oplossing.