Het proces van vrijwillige kavelruil in het gebied van de Stadserven verloopt volgens planning. Dit voorjaar bleek dat er veel interesse voor kavelruil was en deze zomer zullen er heel wat oriënterende gesprekken plaatsvinden tussen de betrokken pachters en vertrouwenspersoon Jan Olaf Tjabringa. Veel agrariërs hebben zich gemeld, mensen die hun bedrijf willen beëindigen, maar ook om even te sparren over de toekomst. Komend najaar zal de Stadserven bekijken of er voldoende animo is om het hele proces ook daadwerkelijk in gang te zetten. Intussen kunnen geïnteresseerden in het afstoten of verwerven van grond zich gewoon blijven melden via tjabringa@cultuurland.com  

IMG 6157

Kavelruil is interessant voor agrarische ondernemers die efficiënter willen werken, of die nadenken over uitbreiding of het afbouwen van activiteiten. Het voorkomt versnippering van landbouwgrond en biedt kansen om veldkavels dichter bij huis te betrekken. Dat spaart veel tijd en voorkomt hoge transportkosten. De Stadserven, waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel hebben het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) ingeschakeld om de kavelruil tot een succes te maken.

Primaire aanleiding voor het kavelruilproces waren de te nemen waterveiligheidsmaatregelen in het gebied. Dijkverhoging, maar ook het inrichten van waterbergingsgebieden met (natuurrijke) watergangen en het herstel van oude kreeklopen, gaan immers ten koste van landbouwgrond. En dat in een gebied waarin agrarische structuurverbetering wordt gezien als zijnde van groot belang voor de agrarische toekomst. Kavelruil biedt dan kansen en de waterveiligheidsopgave leidt tot een grondvraag waarmee het vrijwillige ruiltraject in gang gezet kan worden. Wat de Stadserven betreft zal de schadevergoeding die boeren ontvangen voor de gevolgen van de dijkverbreding door hen kunnen worden ingezet voor investeringen elders in het gebied. In combinatie daarmee kunnen ook potentiële beëindigers, volgens onderzoek zo’n 15 procent van de melkveebedrijven, een belangrijke rol in het proces spelen.