oprichting gebiedscooperatie IJsseldelta.klein
De gebiedscoöperatie IJsseldelta is in 2015 opgericht als opvolger van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Sector- en belangenorganisaties in de regio, zoals LTO, Pachtersbond Kampereiland en ANV Camperland hebben zich bij de gebiedscoöperatie aangesloten. Onlangs werd ook de Stadserven lid. "Als eigenaar en beheerder van de gronden op het Kampereiland willen we onze verantwoordelijk nemen namens het hele gebied," verklaart directeur Michiel de Koe.

Met het lidmaatschap onderstreept de Stadserven tevens het belang van samenwerking voor een duurzame toekomst van de agrarische sector in de IJsseldelta. "De Stadserven was al in het voortraject van de oprichting intensief bij de Gebiedscoöperatie IJsseldelta betrokken", vertelt De Koe. "Aanleiding daarvoor was de beëindiging van ons succesvolle stimuleringsproject Weidse Waarden. Dat richtte zich sterk op verduurzaming en een efficiëntere omgang met bedrijfsvoering en mineralenkringloop. Ook stimuleerden we verbreding van bedrijfsactiviteiten, onder andere via het ontwikkelen van streekproducten of diensten op het gebied van zorg en recreatie. De ideeën van Weidse Waarden en de ervaringen die we daarbinnen hebben opgedaan wilden we verder brengen. Ze zijn nu verankerd binnen de sectie Agro, Food, Natuur & Landschap. Zo kunnen we in breder verband gevolg geven aan de versterking van de landbouwstructuur in combinatie met natuur en landschap."

Stuurgroep

De Koe heeft namens de Stadserven zitting genomen in de stuurgroep van de sectie Agro, Food, Natuur & Landschap. Tal van agrarisch ondernemers in de IJsseldelta en ook van het Kampereiland, ontwikkelen daarbinnen nieuwe verdienmodellen. Dit gebeurt binnen een drietal pijlers: kringlooplandbouw, vermarkting van zuivel- en vleesproducten en verbreding van bedrijfsactiviteiten met tal van nieuwe (groen-blauwe) diensten.