Kampereiland nieuwsbrief sept. 2014Overheden hebben minder geld voor onder andere gebiedsontwikkeling. Dat geldt ook voor het Nationaal Landschap IJsseldelta. Volgens de ongeveer 30 in de Advies- en Initiatiefraad Nationaal Landschap IJsseldelta verenigde organisaties, moet gebiedsontwikkeling doorgaan. Daarvoor is een nieuw financierings- en organisatiemodel nodig. Afgelopen winter gaven zij een kopgroep opdracht zo’n model te ontwikkelen. Die groep is flink op stoom. In 2016 moet de nieuwe structuur operationeel zijn. De Stadserven neemt deel in de kopgroep en is een van de trekkers in het proces.  

In de Advies- en Initiatiefraad (AIR) van Nationaal Landschap IJsseldelta zijn diverse dorps- en streekverenigingen vertegenwoordigd. Ook natuur en landschapsinstanties en organisaties vanuit de agrarische sector zoals LTO en de Agrarische Natuurvereniging Camperland nemen deel. Deze raad is trots op het Nationaal Landschap en wil graag de kernkwaliteiten ervan behouden. “Ook als overheden minder tijd en budget beschikbaar hebben moeten we kansen kunnen pakken op het gebied van economische ontwikkeling, toerisme, recreatie en verduurzaming”, vertelt Machiel Huizenga, die het hele proces rondom de kopgroep begeleidt. ” Dat kan als de (gebieds-)partijen binnen de AIR meer initiatief en verantwoordelijkheid nemen. Overheden worden dan van spelbepaler tot medespeler en worden financieel en organisatorisch minder dominant. Bewoners, ondernemers en belangengroepen willen nu samen met overheden het spel spelen en samen de spelregels ontwikkelen.”

Themagroepen

De AIR heeft een kopgroep van tien ‘professioneel vrijwilligers’ ingesteld, onder voorzitterschap van Henk Selles. Zij zoeken binnen een viertal themagroepen naar verdienmodellen en business cases die geld kunnen opleveren voor een blijvende ontwikkeling van het Nationaal Landschap IJsseldelta.

1.       Agro, food, natuur en landschap

2.       Toerisme, recreatie en economie

3.       Energie en duurzaamheid

4.       Organisatie en financiering

In het eerste thema zijn vanuit de kopgroep Harry Bruins (Erf 1), Egbert Beens (Staatsbosbeheer) en Martin Visscher (de Stadserven) betrokken. De Stadserven heeft namens de kopgroep een trekkende rol. Vanuit haar kennis en ervaring met het programma Weidse Waarden is de Stadserven relatief gemakkelijk in staat om de pilot op de schaal van de gehele IJsseldelta vorm te geven en snel resultaten zichtbaar te maken. Tevens weet de Stadserven als geen ander hoe (agrarisch) ondernemerschap en natuur en landschap elkaar kunnen versterken.

Kernvraag binnen het thema ‘Agro, food, natuur en landschap’ is hoe te komen tot duurzame agrarische ontwikkeling met groeiende verdiencapaciteit. De gedachten gaan nu naar een gebiedsfonds en een gebiedsorganisatie waarbinnen gewerkt kan worden aan verbreding, verdieping en het beter benutten van grondstoffen en de mineralenkringloop (herfundatie). Het is de bedoeling om in de komende periode alle boeren in het gebied de kans te geven om mee te denken en met initiatieven te komen.

Rendement

Tot 2016 is er tijd en budget om de diverse business cases aan te scherpen en te komen tot een definitief en passend organisatie- en financieringsmodel. “Uiteindelijk gaat het om de transitie van Nationaal Landschap van een publiek – private samenwerking naar een privaat – publieke samenwerking”, zegt Huizenga. “Het gaat erom dat de IJsseldelta door investeringen in kwaliteit en identiteit zijn eigen waarde versterkt. Die investeringen betalen zich straks terug in hogere opbrengsten voor het bedrijfsleven en in maatschappelijk rendement. Daarvoor kunnen we een extra prijs vragen. Denk aan een opslag op de prijs van toeristische producten voor het gebiedsfonds, zoals ze dat in Giethoorn gaan doen. Maar ook kun je een hogere zuivelprijs vragen als investeringen van het gebied leiden tot een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig product. Grote bedrijven als Bouwfonds, en Friesland Campina zijn hierin serieus geïnteresseerd.”

Wie meer wil weten over de ontwikkelingen binnen de kopgroep en de vier themagroepen kan contact opnemen met Machiel Huizenga (06 50602253 / machielhuizenga@goedwijs.com). Voor vragen specifiek over themagroep 1 kunt u terecht bij Martin Visscher van de Stadserven (038-3388868 / info@destadserven.nl). Via deze website zal de komende maanden regelmatig inzicht worden gegeven in het procesverloop.

In 2015: subsidies tot € 20.000,-

Sinds 2006 investeerden provincie Overijssel, Waterschap Groot Salland en de gemeenten Kampen, Zwolle en Zwartewaterland bijna 30 miljoen euro in het gebied. Er zijn maar liefst honderd projecten gerealiseerd. Talrijke ondernemers, organisaties en bewoners staken hun nek uit om hun ideeën en ondernemersplannen te realiseren. Tot 2015 resteert er nog een klein deel van het totale budget. Een deel daarvan wordt ingezet voor het opstellen en experimenteren met business cases binnen de kopgroep en om te komen tot een financieringsmodel. Een ander deel blijft beschikbaar voor initiatieven in het Nationaal Landschap. Er kan een beroep worden gedaan op kleinschalige stimuleringssubsidies tot € 20.000,-, binnen het uitvoeringsprogramma van NL IJsseldelta.