Bij de instandhouding van het bezit van de gronden richt de Stadserven zich op een duurzame gebiedsontwikkeling. Zorgdragen voor een b(l)oeiende natuur en een aantrekkelijk landschap zijn belangrijke aandachtspunten, waarbij de landbouw wordt gezien als economische drager. Sterker nog, binnen het Nationaal Landschap IJsseldelta wordt de landbouw gezien als drager van het waardevolle landschap.
Omwille van de levensvatbaarheid van de landbouw op het Kampereiland wil de Stadserven investeringen door agrariërs in het gebied aantrekkelijker maken. Hiertoe zet de Stadserven diverse middelen in, zoals het inmiddels afgeronde coaching traject voor (jonge) ondernemers op het gebied van bedrijfsopvolging, ondernemerschap en duurzame bedrijfsvoering. Agrarische structuurversterking vormt dé grote uitdaging voor dit gebied. Mede in dit licht is naar aanleiding van het waterveiligheidsprogramma langs het Zwarte Meer een proces van kavelruil opgestart. Dit kan boeren helpen om extra grond te verwerven of efficiënter te boeren.

Weidse Waarden
Tot eind 2014 verliep de gebiedsontwikkeling voornamelijk via het project Weidse Waarden, onderdeel van het in 2010 opgerichte structuurfonds. Er is fors geïnvesteerd in zaken als duurzame energie, innovatieve bedrijfsvoering, de ontwikkeling van streekproducten en de introductie van kringlooplandbouw. Tevens droeg het project bij aan de bewustwording van de relatie tussen de omgeving en de eigen bedrijfsvoering.  Een samenvatting van gerealiseerde projecten vindt u in het document ‘Weidse Waarden levert op’.

Agro & Food
De Stadserven blijft de onderliggende doelen van Weidse Waarden binnen het Kampereiland e.o. uitdragen en waar mogelijk faciliteren. Ook is de continuïteit gewaarborgd van de projecten die de afgelopen jaren door de Stadserven zijn opgezet op het gebied van kringlooplandbouw, streekproducten, energie en toerisme. Deze worden nu opgepakt binnen de Gebiedscoöperatie IJsseldelta, in 2015 opgericht als opvolger van het Nationaal Landschap IJsseldelta. De Stadserven heeft zitting in de stuurgroep Agro & Food van de Gebiedscoöperatie.