Het beleid van de Stadserven richt zich op een gezonde agrarische bedrijfsstructuur. De bedrijfsontwikkeling op het Kampereiland blijft namelijk achter bij de dynamiek in de agrarische sector. Met de inspanningen van de laatste jaren zijn grote stappen gezet, maar deze hebben nog onvoldoende tot de noodzakelijke structuurverbetering geleid. Veel melkveebedrijven worstelen nog steeds met de ontwikkeling van hun bedrijf als het gaat om extra grond voor groei, investeringen en financieringsvraagstukken. Het beleid van de Stadserven is gericht op de vergroting van agrarische bedrijven en op verbreding en verdieping van bedrijfsactiviteiten.

 

Agrarische structuurversterking

De financierbaarheid van agrarische bedrijven vormt een belangrijk aandachtspunt voor structuurversterking. In dit kader spelen thema’s als bedrijfsopvolging, schaalgrootte, samenwerkingsmogelijkheden en waterveiligheid een belangrijke rol. Maar net zo goed zijn maatschappelijke wensen, ontwikkelingen in melkprijzen, fosfaatrechten en pachtregelgeving bepalend voor een economisch duurzame bedrijfsvoering. Met betrekking tot het thema financierbaarheid is aanvullend beleid nodig vanuit de Stadserven. Ook wil de Stadserven de stagnerende grondmobiliteit en pachtafhankelijkheid op het Kampereiland aanpakken.

 

Beleidsvisie

In 2019 is de ‘Beleidsvisie de Stadserven 2019 -2028’ door de gemeenteraad van Kampen vastgesteld. Deze visie kwam tot stand in nauw overleg tussen de Stadserven en de Pachtersraad. De visie concentreert zich op een drietal onderdelen: actief structuurbeleid, modern pachtbeleid en het faciliteren van bedrijfsontwikkeling. In 2020 wordt gestart met de uitwerking van de beleidsvisie naar een concreet uitvoeringsprogramma gericht op de verbetering van de agrarische bedrijfsstructuur op Kampereiland.