Directie
De directie en het dagelijks beheer van de Stadserven worden per 1 november 2020 uitgevoerd door een medewerkersteam van Eelerwoude. De directie is eindverantwoordelijk voor de goede gang van zaken en is belast met de algehele leiding.

 

Raad van commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Kampereiland Vastgoed N.V. heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en in hoofdlijnen op de algemene gang van zaken. De RvC staat de directie met raad ter zijde en bestaat uit de heer ing. B. Fokkens (voorzitter), mevrouw mr. ing. J.W. Kempenaar-van Ittersum (secretaris) en de heer drs. B.W. Gort  (lid).

 

Aandeelhouder
De enig aandeelhouder is de gemeente Kampen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en wethouders.