Boer, vee en bewoners van het Kampereiland moeten zich opnieuw wapenen tegen het wassende water. Het boek ‘Ruimtelijk perspectief Waterbewust Bouwen en Boeren, Kampereilanden’ geeft inzicht hoe zij dat kunnen doen. Bewoners en particulieren in het gebied ontvangen het boek gratis thuis.

Het verrassende is dat je bij het waterbewust bouwen op Kampereiland zowel rekening kunt houden met overstromingen als met de te verwachten verdere groei van de agrarische bedrijfsomvang. Tevens blijkt dat er volop kansen zijn om het karakter en de kwaliteit van het gebied te versterken. Het werk, dat zich richt op het Kampereiland en de Mandjeswaard in Kampen en op de Pieper en de Zuiderzeepolder in Genemuiden, is op 18 december gepresenteerd in Ons Erf. Onder meer Erf 1 heeft meegewerkt als pilot-erf. Klaas Jan Bruins mocht namens deze melkveehouderij het lijvige boekwerk als eerste ontvangen uit handen van wethouder Coster van de gemeente Zwartewaterland.

 

Vloedzolder
Het boek, vervaardigd door Van Paridon x de Groot landschapsarchitecten geeft bewoners en ondernemers handvatten en informatie om hun erf waterbestendiger te maken. Een bindende richtlijn is het niet, maar wel ruim twee kilo vol ideeën. Een vloedzolder voor de levende have, een doorstromingsbestendige boerderij en afsluitbare sleufsilo’s behoren tot de typisch Hollandse innovaties die straks het leven en het ondernemen met het wassende water weer mogelijk moeten maken.


De in het boek geboden oplossingsvarianten voorzien vrijwel alle in het opwerpen van kademuren die gegraven kunnen worden uit sloten rondom de erven. Op hoge terpen zal slechts her en der zo’n versterking nodig zijn, bij een lage herverkavelingsterp of het helemaal ontbreken daarvan, zoals bij de jongste boerenerven doorgaans het geval, is een hogere kering nodig. Zeker als de te verwachten waterstanden bij overstromingen hoog zijn. In plaats van landschapsvervuiling kunnen deze ingrepen juist landschappelijk tot duidelijke verbeteringen leiden. Zo zijn op veel erven door de jaren heen de typerende bomensingels aangetast door verrommeling, verbouwing of boomziektes. Dat heeft er vaak ook toe geleid dat de sterkte van de terpen in hun functie als waterwering is aangetast. Herstel van de oude bomenrijen rondom eventueel uit te breiden terpen kan niet alleen de terp herstellen maar ook het aanzien verbeteren, in lijn met het oude karakter van het erf. Daarbij is ook plaats voor aanplant van bijvoorbeeld ziekteresistente essen of andere hoge bomen. Ook laat het boek nadrukkelijk zien hoe lager gelegen, nieuwere erven en polders hun uitstraling kunnen verbeteren door de relatief hoge kademuren te omzomen met lage bomen zoals knotwilgen en riet- en waterpartijen.

IMG 5575

Rentmeester
Mireille Blokhuis was betrokken bij de totstandkoming van het inspirerende boekwerk als lid van het projectteam. Daarin hadden ook Pieter Lems (Waterschap Drents Overijsselse Delta), Warner Poortman (Gemeente Kampen) en Heike van Blom van de gemeente Zwartewaterland zitting. Waarom is de rentmeester van de Stadserven hier zo actief in geweest? “Het gaat om buitendijks gebied. Gebied wat vroeger eens in de vijf jaar overstroomde en waar het overstromingsrisico nu, door de dijkverzwarende maatregelen van het Waterschap, wordt verlaagd van 1 op 250 naar 1 op 500 jaar. Je zult dus nooit de garantie hebben op droge voeten als je op het Kampereiland woont of werkt. Er bestaat altijd dat risico van een overstroming en daarom kun je maar beter zorgen dat als het gebeurt, de schade aan je huis, je erf of je bedrijf zo klein mogelijk is. Dit is een inspiratieboek dat je allerlei ideeën en oplossingen aanlevert om te zorgen dat je kwetsbare technische apparatuur en installaties niet onderwater komen te staan, of dat belangrijke voervoorraden verloren gaan. Het is in ons belang als eigenaar en verpachter van de gronden, dat de opstalhouders zo waterveilig mogelijk ondernemen en verblijven op het Kampereiland. Tegelijk is het voor ons als gebiedsbeheerder noodzakelijk dat we bij de inrichting van het gebied goed rekening houden met de inpassing van bijvoorbeeld stallen en gebouwen in dit prachtige, cultuurhistorische waardevolle gebied.”