De eerste poging strandde omdat de aanvoer van zand ettelijke miljoenen te duur uitviel. Als alles volgens plan verloopt start Boskalis komend najaar namens het Waterschap Drents Overijsselse Delta de dijkversterking in gewijzigde vorm. Dat betekent dat de Kei-brigade straks geen zandzakken meer hoeft te sjouwen.

Esther van Zundert is sinds februari 2018 omgevingsmanager Kampereiland bij het waterschap. Zij regelt de procedurele kant van het project en onderhoudt contacten met pachters en verpachter. “Binnenkort starten de keukentafelgesprekken in de Mandjeswaard,” vertelt ze.

 

“Als omgevingsmanager ben ik verantwoordelijk voor meerdere projecten in de regio, maar dit plan is wel bijzonder. Alle bestuurders in het gebied tonen hun actieve betrokkenheid. Dat is mooi, maar het vormt ook een uitdaging. De betrokken bewoners en ondernemers blijven intussen heel rustig, valt me op. Natuurlijk waren ze teleurgesteld dat het oude plan niet doorging, maar ze zijn ook nieuwsgierig naar het nieuwe”, aldus Van Zundert. Dit laatste vindt ze ook wel begrijpelijk. Zo’n 20 pachters hebben namelijk, in positieve of negatieve zin, direct te maken met de gevolgen van de dijkmaatregelen. “Ze zijn blij dat de overstromingskans straks afneemt, zeker als ze hun huis en stallen op maaiveldniveau hebben staan. Al met al worden de dijken zo’n dertig centimeter hoger en ze worden echt veel breder, want we willen vooral voorkomen dat de dijken plotseling doorbreken.”

IMG 6669 bewerkt

Erosiebestendig
Een dijkdoorbraak gaat gepaard met hoge risico’s voor mens en dier. De nieuwe buitendijkse waterkering langs de Mandjeswaard en het Kampereiland wordt zodanig gebouwd dat de kans op een doorbraak zo klein mogelijk is. Overstromen mag, doorbreken niet. “We bouwen de dijken met grond vanuit het gebied zelf. De erosiebestendige kleilaag die op dijk ligt leggen we apart en komt er ook weer terug op. De sloten die voor de dijk liggen blijven even diep maar verleggen en verbreden we. Straks kunnen die sloten wel 10 tot 15 meter breed worden. Ik vind het wel mooi dat de boeren hier op het Kampereiland, die het gebied natuurlijk uit en te na kennen, graag met ons meedenken, ook in technische zin. Zo waarschuwden ze ons voor afkalving van de nieuwe sloottaluds tijdens het graven. We hebben dat inmiddels met proefsleuven getest en constateerden dat dit probleem zich gelukkig niet voordoet tijdens de uitvoering.“

De ingreep in het gebied gaat ten koste van landbouwgrond en de pachters in het gebied vinden dat natuurlijk jammer. “Begrijpelijk. Sommigen raken wel een hectare kwijt. Maar juist met de nieuwe mestregels telt elke hectare hard mee in de bedrijfsvoering. Bij de mensen aan de keukentafel leg ik uit wat de ingreep voor gevolgen heeft voor hun erf. We kunnen ze in ieder geval inkomensschade bieden voor een periode van acht jaar. Daarnaast wil de Stadserven, die als eigenaar van de gronden ook recht heeft op vergoeding door het Waterschap, op zoek gaan naar compenserende grond. Boeren hopen daar erg op.”

 

 

Plannen ter inzage

Het plan voor de dijkversterking Willem Meijer Stikkenpolder ligt nog tot en met 16 juli bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta ter inzage voor zienswijzen. Het plan voor de dijkversterking in de Mandjeswaard ligt vanaf 30 juli tot en met 10 september ter inzage voor zienswijze. In die periode vinden ook de keukentafel gesprekken met de pachters in dat gebied plaats.

 

 

MB bewerktGrondcompensatie: ‘Stadserven doet uiterste best’

Vanwege de dijkversterking zoekt grondeigenaar de Stadserven naar mogelijkheden om getroffen boeren te compenseren. Er is bijvoorbeeld een proces van kavelruil in gang gezet. “We proberen te faciliteren in vervangende grond”, vertelt rentmeester Mireille Blokhuis. “Maar dan moet die grond er ook zijn. Vervolgens moeten de percelen die beschikbaar kunnen komen, qua oppervlakte en afstand, ook passen bij de boer.”
Dat wordt nog een hele klus en zekerheid over grondcompensatie kan de Stadserven echt niet geven. “Maar we doen ons uiterste best,” zegt Blokhuis.