De raad van Commissarissen van de Stadserven gaf eind april akkoord op uitvoering van het pachtprijsonderzoek Kampereiland. Ron Methorst (Aeres Hogeschool Dronten) neemt die taak op zich, samen met het Wageningen Economic Research – Landbouweconomisch Instituut. De afgelopen maanden is samen met experts en pachters in het gebied een gedegen en gedragen onderzoeksplan geformuleerd.

pachtprijsprotest


Vertegenwoordigers van de pachtersraad, de pachtersbond Kampereiland, de Initiatiefgroep Jonge Boeren, de gemeente en de Stadserven schoven onder leiding van Methorst aan tafel. Methorst deed in 2015 onderzoek naar de bedrijfseconomische situatie van pachters op het Kampereiland. Daaruit kwam voort dat melkveebedrijven op het Kampereiland problemen ervaren door hogere kosten van de productiefactoren en een minder gunstige bedrijfsontwikkeling. Omdat de vrij sterke verhogingen van de hoogst toelaatbare pachtprijzen in 2015 (13%) en 2016 (22%) samenvielen met een lage melkprijs, bracht een groep jonge ondernemers van Kampereiland eind vorig jaar hun situatie onder de aandacht. De Stadserven besloot daarop de relatie tussen de pachtprijs en de bedrijfskosten van agrarische bedrijven op Kampereiland te laten onderzoeken.

Vergelijking
Het onderzoek richt zich op de vergelijking van de bedrijfsstructuur, de agrarische structuur en de bedrijfsresultaten op Kampereiland met bedrijven buiten Kampereiland. Het gaat dan specifiek om het Noordelijk Weidegebied, het Oostelijk Veehouderijgebied en sterk pachtafhankelijke melkveebedrijven.

Het onderzoeksteam wordt ondersteund door een expertgroep. Daarin heeft onder andere Luck Duitman zitting, de nieuwe voorzitter van de Pachtersbond Kampereiland, en tevens Frank Verhoeven van het agrarisch adviesbureau Boerenverstand. Betrokkenheid van WER-LEI is noodzakelijk, omdat dit gerenommeerde instituut over de gegevens van de grondbeloningsbedrijven in het referentienetwerk beschikt. Naar verwachting is het onderzoek eind augustus 2017 afgerond. Vervolgens wordt met de uitkomsten het pachtprijsbeleid van De Stadserven heroverwogen.