De Stadserven feliciteert Ron Methorst van harte met zijn promotie aan de Wageningen Universiteit. Op 18 november jongstleden verdedigde hij zijn proefschrift op het gebied van rurale sociologie en Ron Methorst 44ondernemerschap, getiteld: ‘Mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling door de ogen van melkveehouders’. Methorst, docent ‘landbouw en zijn omgeving’ aan de Aeres Hogeschool te Dronten, concentreerde zich in zijn onderzoek specifiek op de melkveehouders van het Kampereiland.


Ron Methorst wilde via zijn promotieonderzoek graag ontdekken hoe een boer tegen zijn toekomstmogelijkheden aankijkt en vaststellen op basis waarvan deze beslissingen neemt. De melkveehouders van het Kampereiland vormden een mooie homogene en goed vergelijkbare groep. Logisch dus dat hij juist hen koos als onderzoeksgroep. Het onderzoek wijst uit dat de persoonlijke voorkeur van de boer bepalender is voor de toekomst van het bedrijf, dan de omstandigheden waarbinnen hij opereert. De voorkeur bepaalt dus hoe met de omstandigheden wordt omgegaan. Methorst hoopt met zijn onderzoekswerk te bereiken dat boeren bewuster keuzes maken in hun relatie met hun omgeving.

Het onderzoek, uitgevoerd samen met de drie grootste accountantskantoren in het gebied, maakte deel uit van de monitoring van de Stadserven, bedoeld voor de visievorming voor de lange termijn ontwikkeling van het gebied. In 2010 vond een nulmeting plaats van de bedrijfssituatie. Het bleek dat op het Kampereiland sprake is van een grote vraag naar grond en dat sprake is van een verdringingsmarkt.

In 2015 volgde de eindrapportage. Een belangrijke conclusie was dat op het Kampereiland een inhaalslag heeft plaatsgevonden in de afgelopen 10 jaar. Pachters op het Kampereiland exploiteren bedrijfstechnisch op een gelijk niveau als de referentiegroep. Toch blijven er verschillen. De productiefactorkosten zijn hoger en onze melkveehouders betalen hogere rentetarieven.