koeien bij eilandbrugDoor de zeer lage melkprijs, die beneden de kostprijs uitkwam, hadden melkveehouders het zwaar het afgelopen jaar.  Ook veel pachters van de Stadserven zijn in een moeilijke liquiditeitspositie terecht gekomen. De wettelijke pachtprijsverhoging van 22%, op basis van het Pachtprijzenbesluit 2016, komt voor hen weliswaar niet onaangekondigd, maar wel op een slecht moment. De Stadserven heeft daarom besloten hen tegemoet te komen.

Een tijdelijk gespreide inning van de pacht moet de boeren meer lucht geven. Het komt erop neer dat de pachters in 2017 een lager bedrag gaan betalen dan verwacht op basis van het pachtprijzenbesluit. De prijsstijging zal vervolgens verrekend worden met de pachtprijsbesluiten van 2017 en 2018. Die vallen naar verwachting lager uit dan die van 2016. Zo worden grote fluctuaties uit de pachtnota’s verevend en agrariërs krijgen meer ruimte en zekerheid voor ondernemerschap.

<
pachtprijsprotestHet besluit van de Stadserven is mede tot stand gekomen naar aanleiding van diverse gesprekken met de Pachtersraad, de Raad van Commissarissen, de gemeente als aandeelhouder, de pachtersbond en diverse pachters. Tevens vond behandeling van de pachtprijsproblematiek plaats in de gemeenteraad van Kampen. Daar hadden pachters namelijk aandacht gevraagd voor de consequenties van de pachtprijsverhoging op de bedrijfsresultaten, zowel qua liquiditeit op dit moment als structureel op lange termijn.

Onderzoek

De raad stond niet achter de wens om de pachtprijsverhoging niet door te voeren, maar wees bij motie en in unanimiteit wel nadrukkelijk op het belang van het verrichten van onafhankelijk onderzoek naar de relatie tussen de pachtprijs en de bedrijfskosten van agrarische bedrijven op Kampereiland. Het is de bedoeling zo te kunnen beoordelen of het huidige pachtprijsbeleid nog passend is bij de structuur van onze (melkvee)bedrijven en de kenmerken van het gebied. In januari 2017 wordt de onderzoeksvraag gezamenlijk opgesteld door De Stadserven en de pachtersorganisaties en wordt gezamenlijk bepaald hoe het onderzoek zal worden uitgevoerd.  De ervaring leert dat voor een gedegen onderzoek veel tijd nodig is. Het streven is om in oktober 2017 de uitkomsten te kunnen delen.

Afhankelijk van het Pachtprijzenbesluit 2017, de uitkomst van het onderzoek en een eventueel daaruit voortkomende heroverweging van het pachtprijsbeleid, zal de pachtprijs inclusief verrekening voor 2018 worden vastgesteld.