Erfhouders op het Kampereiland die willen slopen, nieuw bouwen of beplanting willen aanpassen, kunnen zich bij het Oversticht melden voor een gratis erfadvies. Ervenconsulent Nij Bijvank van Herel bespreekt met hen de plannen en maakt op basis daarvan een schets. Daarbij betrekt ze tevens de leidraad ‘Streekeigen huis en erf Kampereiland’ welke is te downloaden via www.oversticht.nl.

Van Herel bespreekt de ideeën steeds met de gemeente en de Stadserven. Ook stemt zij af met welstand/monumenten, zodat procedures soepel kunnen worden doorlopen als er eventueel bouwplannen en vergunningen nodig zijn. Het opstellen van een definitief beplantingsplan of het inschakelen van een bouwarchitect blijft voor eigen rekening van de erfhouders. Het benodigde plantgoed wordt door de Stadserven aangekocht.

5T8A7134 Bomen kap KE.klein

De wind heeft vrij spel rond het erf van Kor Koers aan de Nijlandsweg. Vroeger boden twee mooie rijen van kastanjes beschutting voor de karakteristieke boerderij. Ziekte werd de vooroorlogse bomen evenwel noodlottig. Ook de essen aan de achterzijde zijn er slecht aan toe. "Er moet echt nieuwe erfbeplanting komen", zegt Koers. "Ingrid van Herel maakte daarvoor een schets met lindes, die zijn ziektebestendiger. Vlak onder de terp heeft ze fruitbomen ingetekend en er komen zichtlijnen naar het uitgestrekte weideland. Vroeger zaten we toch wat ingesloten."

Veel erfbewoners lopen vaak maanden-, soms jarenlang met allerlei plannen in het hoofd voor een nieuwe erfinrichting. Vaak zijn ze op zoek naar een goede inpassing van een nieuwe stal, of ze willen de functie van hun erf veranderen. Bijvoorbeeld om een bed & breakfast of zorgboerderij te beginnen. Vaak komen ze er niet helemaal uit hoe ze hun erf daarop kunnen of mogen inrichten. Ze  blijven dan echt lang met hun ideeën rondlopen. De Ervenconsulent van het Oversticht kan hun plannen concreter maken via een eerste erfadvies. Van Herel  betrekt bij dit schetswerk de wensen van de bewoners, maar ook de eisen van de gemeente en de Stadserven. Dat maakt het tot een concreet  resultaat voor aanplant. Een belangrijk kader biedt haar de publicatie ‘Streekeigen huis en erf Kampereiland’. Die onderscheidt  4 historische typen erven welke het landschappelijke karakter van het Kampereiland bepalen. Elke type vertegenwoordigd een bepaalde periode en heeft haar eigen kenmerken. Aan de verschillen in de hoofdvorm van de gebouwen, de situering van de gebouwen op het erf, de detailleringen in de gevels, het materiaal- en kleurgebruik en de erfbeplanting is de ontstaansperiode en daarmee het erftype af te lezen. Bekend zijn de terpboerderijen met riet en lage zijgevels tot 1930. De erfbeplanting bestaat daar uit een rafelig silhouet van losse bomen die op en om de terp staan. Van oorsprong waren het vaak iepen, aan de achterzijde van de boerderij kwamen ook wel wilgen (vaak geknot) en populieren voor. Voor het huis werden lei-knotlindes aangeplant.

thumb erfschets Nijlandsweg 1.klein
Kor Koers heeft een jonge boerderij op een oude terp. Jonge boerderijen  worden vaak omzoomd door carré-vormige singels. In dit geval bestond deze uit essen, knotelzen langs het water en een dubbele rij kastanjes, geplant in de jaren vlak voor de Tweede Wereldoorlog. "Samen vormden ze een aaneengesloten kader", zegt Van Herel. "Dat principe zie je ook terug in mijn erfschets. In dit advies aan Koers zijn de kastanjes vervangen door iepen en  lindes, met bij de kapschuur wat ondergroei van struiken. Verder moeten snelgroeiende lindes straks weer een monumentale doorgang naar het erf vormen.  Net als vroeger. Maar echt niet alles hoeft bij het oude te blijven. Na de kap van de bomen blijken doorzichten over het platteland en bezonning op het erf toch wel als prettig te worden ervaren door de bewoners. Daarom wordt het erf van Kor Koers niet geheel als carré met dubbele rijen ingeplant . Tevens plannen we aanvullend wat fruitbomen aan de voet van de terp en enkele knotwilgen langs de sloot. In overleg verkennen wij dus samen wat passend, wenselijk en praktisch is op het erf."

Een probleem is nog wel de essenrij. Een aantal van die bomen is ziek. "Die leiden aan  Essentaksterfte, wat leidt tot veel vallende takken. De Stadserven heeft dat laten inspecteren en het blijkt dat deze ziekte over het hele eiland veelvuldig voorkomt. De idee is om nu selectief de essen te kappen en er iepen en struiken tussen te zetten."

Wilt u ook in aanmerking komen voor een erfadvies? Neem dan contact op met Ingrid van Herel bij het Oversticht: 038-4254664,
ivanherel@oversticht.nl

2x bomen Nijlandsweg 1 Kampen 002.klein

Nijlandsweg 1 nu