De melkveehouders van het Kampereiland vonden de laatste tien jaar qua economische prestaties aansluiting bij het landelijke gemiddelde. Alertheid blijft echter geboden: de schaalvergroting van de bedrijven blijft immers achter en potentiële stoppers boeren vaak noodgedwongen langer door. Ook de financiering van investeringen blijft een probleem. Omdat ze geen grond als onderpand hebben, betalen pachtbedrijven namelijk  hogere rentes en krijgen ze een kortere verplichte aflossingstermijn.

Volgens Stadserven-directeur Michiel de Koe is het verstandig te blijven investeren in structuurversterking van de lokale landbouwsector.  "De Stadserven ontwikkelt daarom nieuwe plannen en instrumenten voor een gezonde agrarische sector. "
cbs-grafiek

De ontwikkeling van de agrarische sector is de afgelopen jaren nauwlettend in de gaten gehouden via monitoringsonderzoek door de Christelijk Agrarische Hogeschool (CAH) Vilentum uit Dronten. Het gemiddelde melkveebedrijf op Kampereiland kan zich inmiddels  bedrijfstechnisch vergelijken met gezonde bedrijven elders in Nederland. Dat stelt het CAH-rapport 'Economie Melkveehouderij Kampereiland e.o. 2013’ en een daaropvolgende notitie van de hand van Ron Methorst. Goed nieuws, maar de onderzoekers tekenen óók aan, dat de verschillen tussen de bedrijven op het Kampereiland groot zijn. En ook in een goed jaar zijn er bedrijven met financiële zorgen. Verder kampt het gemiddelde melkveebedrijf op Kampereiland met hogere rentes en zijn de aflossingen en afschrijvingen lager. Aangezien aflossen en afschrijven ook kan worden gezien als een reservering voor toekomstige investeringen, is er mogelijk weinig ruimte hiertoe. 

A08Y6633 Jan Groen.klein

Pachtbeleid

De Stadserven heeft de afgelopen jaren diverse veranderingen in het pachtbeleid doorgevoerd. Zo werd het mogelijk pachtrechten over te nemen en er werd ruimte geboden voor samenwerking. Bedrijven hebben wellicht mede door deze veranderingen in het pachtbeleid kansen gezien om de positie van het bedrijf te versterken. Daarnaast is het stimuleringsproject Weidse Waarden inmiddels afgerond. Inspanningen rondom duurzame energie, kringlooplandbouw en streekproducten, krijgen een vervolg binnen de kaders van de nieuwe Gebiedscoöperatie IJsseldelta  Ook dit leidt tot versterking van de agrarische structuur in het gebied. De Stadserven heeft zich onlangs aangesloten als lid van de Gebiedscoöperatie


Extra inspanningen vanuit de Stadserven blijven noodzakelijk. Volgens CBS-cijfers uit 2014 blijft het aantal land- en tuinbouwbedrijven in Nederland dalen, jaarlijks met zo’n 3 procent. De Koe denkt dat de teruggang op het Kampereiland en omgeving iets sneller zal verlopen. "De geringere omvang van een deel van de melkveehouderijen is daar debet aan, maar ook de geringere financieringskracht en de achterblijvende inkomensontwikkeling als gevolg van hogere (voer)kosten. Met de landelijke trend verwachten we daarom dat op termijn (2050) nog circa 60 bedrijven van de huidige circa 110 actief zullen zijn. Dat proces zullen we als Stadserven zo goed mogelijk moeten begeleiden en faciliteren, zodanig dat de melkveehouders erbij gebaat zijn. Wie wil stoppen moet daartoe de mogelijkheid hebben, en wie een bedrijf wil overnemen moet kansen krijgen voor schaalvergroting, ondersteund door bijvoorbeeld kavelruil of het verbeteren van vakmanschap."

Verouderde opstallen

Maar  we zullen ook moeten voorkomen dat de landschappelijke kwaliteit niet achteruit gaat. De Koe: "Doordat vrijkomende erven veelal verouderde opstallen hebben, gaat de landschappelijke kwaliteit achteruit. Het op peil houden en verbeteren van deze landschappelijke kwaliteit, vraagt om creatieve oplossingen hoe we moeten omgaan met deze opstallen."

Toekomstvisie 2050

Onlangs werd op de aandeelhoudersvergadering het jaarplan 2016 van de Stadserven vastgesteld. Daarin staan heel wat initiatieven om de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst aan te pakken. Die initiatieven moeten hun uitwerking krijgen in het toekomstperspectief Kampereiland 2050 dat in de tweede helft van 2016 naar verwachting definitief wordt vastgesteld. Diverse partijen in het gebied zijn of worden hierover nog gehoord. De pachtersraad van de Stadserven schreef eind 2015 een eigen notitie over zijn toekomstvisie op Kampereiland. Het is belangrijk deze visie en andere gezichtspunten mee te nemen in het verdere proces.