De provincie Overijssel wil de uitdagingen op het platteland met minder geld toch doelgericht aangaan. Daarom is het de bedoeling om voortaan veel meer ruimte te geven aan initiatieven vanuit het gebied zelf. Agrarisch ondernemers op het Kampereiland die dat nog niet doen, worden uitgedaagd om ook aan de slag te gaan met kringlooplandbouw en met het experimenteren met nieuwe melkstromen.

Het gaat om ontwikkelingen op het gebied van landbouw, voedsel, toerisme, recreatie, zorg, energie, natuur en landschap. Binnen het Nationaal Landschap IJsseldelta wordt hieraan gewerkt onder de noemer ‘Samenwerken aan een vruchtbare IJsseldelta’. De aanpak die de laatste twee jaar binnen het stimuleringsproject Weidse Waarden is gekozen, geldt als een belangrijke inspiratiebron. Daarnaast ligt het initiatief vooral bij ondernemers, belangenorganisaties en beheerders in het gebied zelf. De plannen komen dus bottom up tot stand en iedereen kan zelf beslissen om mee te denken en mee te experimenteren.

Momenteel worden toekomstplannen bedacht rondom drie thema’s:

1. Toerisme & Recreatie
2. Duurzame energie
3. Agro, Food, Natuur & Landschap

Voor de ondernemers van het Kampereiland trekt vooral het 3e thema de aandacht. Er wordt gewerkt aan een businesscase die melkveehouders een verhoogd rendement moet bieden. Dit kan ten eerste door met gebruik van de kringloopwijzer efficiënter te gaan werken en te komen tot een betere bodemconditie en voeroptimalisatie (herfundering). Inmiddels worden ook buiten het Kampereiland, dus in de hele regio IJsseldelta, studiegroepen geformeerd die met kringlooplandbouw aan de slag gaan. Indien u mee wenst te doen kunt u zich hiervoor aanmelden bij Erik Smale van Boerenverstand via erik@boerenverstand.nl

Ten tweede is er aandacht voor het tot meerwaarde brengen van grotere melkstromen. Momenteel wordt in twee sporen gedacht, namelijk de grootschalige productie van exportgerichte kwaliteitsmelk (via melkpoeder) en de meer kleinschalige productie van al dan niet biologische streekzuivel. Inmiddels hebben zich diverse agrariërs hiervoor gemeld. U kunt zich via info@destadserven.nl nog aanmelden om hierin deel te nemen. U kunt dan met elkaar een aantal initiatieven gezamenlijk oppakken, ondersteund door gebiedscoaches (ondernemers vanuit het gebied) en een klein team van specialisten. De provincie heeft geld beschikbaar gesteld om dit proces te ondersteunen.