De bermen op Kampereiland zijn altijd bloemrijk geweest, maar dat is nu veel minder het geval. Bloemrijke bermen IMG 5518hebben echter vele voordelen. Zo zorgt het voor het aantrekken van verschillende insecten, zowel boven- als ondergronds. Andere fauna, zoals weidevogels, worden op hun beurt aangetrokken door het insectenrijk. Bijen hebben profijt van de kruiden als nectarvoorziening en op hun beurt zorgen de bijen voor de bestuiving van de akkerbouwgewassen. Het Nationaal Landschap IJsseldelta heeft onderzoek laten uitvoeren naar verbetering van de ecologische kwaliteit en de biodiversiteit. Ook  het beheer van bermen en slootkanten kwam daarbij aan bod want het maaisel is zeer goed bruikbaar voor de beherende agrariër.

Het maaisel levert structuurrijk ruwvoer op en dat is tijdens de eerste levensfase van runderen zeer belangrijk voor de ontwikkeling van de pens en de bacteriën-samenstelling die bij de spijsvertering en voedingsstoffenopname een belangrijke rol spelen. Een goede samenstelling van het ruwvoer speelt een belangrijke rol in gezondheid en jaarproductie. Kruiden kunnen hier zeker aan bijdragen. Verschillende onderzoeken tonen verder aan dat kruiden aanzienlijke hoeveelheden mineralen, vitaminen of zogenaamde secundaire metabolieten bevatten en de gezondheid van het vee bevorderen.

Bloeiende bermen, maar ook natuurrijke slootkanten, kunnen de aantrekkelijkheid van het landschap vergroten en de biodiversiteit stimuleren. In samenwerking met pachters is daarom gezocht naar de mogelijkheden op het Kampereiland. Het blijkt dat een aantal bermen geschikt is hiervoor. Vanuit de beheeropgave van de Stadserven wordt nu gekeken of er in de toekomst mogelijkheden zijn bij nieuwe verpachtingen in pachtovereenkomsten vorm te geven aan natuurvriendelijk slootkantbeheer en het beheer van bloeiende bermen.