De beleidsvisie borgt dat pachters bij overdracht van reguliere pacht naar erfpacht hun huidige zekerheden behouden. Auteur Roelof Balk licht toe.

Er is nadrukkelijk gekozen om de conversie van reguliere pacht naar erfpacht niet af te dwingen, maar op vrijwillige basis te laten geschieden. Iedere pachter kan zelf kiezen. Het hoeft dus niet en het hoeft ook niet nu. Maar het is wel interessant voor de pachter."

"De schommelingen van de pachtprijs kunnen conjunctureel heel slecht uitkomen. Dat bleek de afgelopen jaren wel. Bij erfpacht komt daarvoor de canon in de plaats. Die is veel stabieler. Die zet je namelijk vast op een gemiddeld pachtprijsniveau en wordt vervolgens geïndexeerd met de inflatie. Zo krijg je een stabiele pachtprijsontwikkeling."

"Reguliere pacht heeft ook voordelen, verworvenheden die je wilt handhaven. Daarom willen we erfpachtgronden pachtanaloog invoeren. De erfpachtvoorwaarden blijven dus zo veel mogelijk in overeenstemming met de (reguliere) pachtvoorwaarden, maar dan zonder de nadelen ervan. Daarnaast willen we zorgen dat de overdracht tussen de pachters van het Kampereiland wordt geborgd. Verder kun je bij de bepaling van de canon de huidige pachtnorm van 100 procent van de regionorm als vertrekpunt nemen."