Gebiedsontwikkeling
Bij de instandhouding van het bezit van de gronden richt de Stadserven zich op een duurzame gebiedsontwikkeling. Zorgdragen voor een b(l)oeiende natuur en een aantrekkelijk landschap  zijn belangrijke aandachtspunten, waarbij de landbouw wordt gezien als economische drager. Sterker nog, binnen het Nationaal Landschap IJsseldelta wordt de landbouw gezien als drager van het waardevolle landschap.
Omwille van de levensvatbaarheid van de landbouw op het Kampereiland wil de Stadserven investeringen door agrariërs in het gebied aantrekkelijker maken. Hiertoe zet de Stadserven diverse middelen in, zoals het inmiddels afgeronde coaching traject voor (jonge) ondernemers op het gebied van bedrijfsopvolging, ondernemerschap en duurzame bedrijfsvoering. Agrarische structuurversterking vormt dé grote uitdaging voor dit gebied. Mede in dit licht is naar aanleiding van het waterveiligheidsprogramma langs het Zwarte Meer een proces van kavelruil opgestart. Dit kan boeren helpen om extra grond te verwerven of efficiënter te boeren.

5t8a5171 pieper horizonWeidse Waarden
Tot eind 2014 verliep de gebiedsontwikkeling voornamelijk via het project Weidse Waarden, onderdeel van het in 2010 opgerichte structuurfonds. Er is fors geïnvesteerd in zaken als duurzame energie, innovatieve bedrijfsvoering, de ontwikkeling van streekproducten en de introductie van kringlooplandbouw. Tevens droeg het project bij aan de bewustwording van de relatie tussen de omgeving en de eigen bedrijfsvoering. Ook het positieve effect van samenwerken en het gevoel van trots op het Kampereiland, zijn niet te onderschatten effecten geweest. De naamsbekendheid van het gebied binnen de regio is sterk toegenomen. Dit vergroot de marktkansen voor streekproducten, zorg en recreatie, maar ook de beschikbaarheid van financiële geldstromen en de mogelijkheden voor privaat-publieke samenwerking nemen hierdoor toe. Een samenvatting van gerealiseerde projecten vindt u in het document ‘Weidse Waarden levert op’.

Agenda 2050
De Stadserven blijft de onderliggende doelen van Weidse Waarden binnen het Kampereiland e.o. uitdragen en waar mogelijk faciliteren. Ook is de continuïteit gewaarborgd van de projecten die de afgelopen jaren door de Stadserven zijn opgezet op het gebied van kringlooplandbouw, streekproducten, energie en toerisme. Deze worden nu opgepakt binnen de Gebiedscoöperatie IJsseldelta, in 2015 opgericht als opvolger van het Nationaal Landschap IJsseldelta.
Desondanks zet de Stadserven zich in om te komen tot nieuwe financieringsinstrumenten voor structuurverbetering van de landbouw. Daarbij zal ook veel aandacht worden geschonken aan de toekomst van het Kampereiland via de agenda 2050. Dit beleidskader moet de basis vormen voor het maken van keuzes en het ontwikkelen van plannen rondom pacht, (agrarische) gebouwen, water en groen, landschap en recreatie. Hiermee wil de Stadserven samen met de pachters aan de slag. Samen zijn we immers verantwoordelijk voor een gedeelde toekomst.
 


Flashworks vormgeving en webdesign _