Beleef het Kampereiland

08 Museumboerderij expositieHet unieke weidse landschap van het Kampereiland biedt recreanten vergezichten, rust en ruimte. De waterrijke omgeving, met het Noorddiep, Ganzendiep, Zwarte Meer en de IJssel, trekt vissers en watersporters. Tevens  komen er veel wandelaars en fietsers naar dit gebied, om te genieten van de rijke historie van het Kampereiland en van de gezelligheid van de stad Kampen. Zo beleven tal van toeristen en dagjesmensen de pracht en de rust van het Kampereiland.

Lees alles over toerisme en recreatie op de website van het Kampereiland,
of download de brochure 'Kampereiland e.o., Parel van het nationaal Landschap IJsseldelta!'


Het project Weidse Waarden stimuleert de ontwikkeling van toerisme door verbreding van boerenbedrijven met toeristische activiteiten. Een aantal agrarische en niet-agrarische ondernemers werken in het praktijkteam Verbreding Recreatie samen in het opzetten van meer toeristische activiteiten.

stippellijnRietherstel Zwarte Meer
IMG 0900De zuidoevers van het Zwarte Meer vormen een van de meest uitgestrekte rietgebieden van Europa. Een groot deel is echter aan het verlanden, waardoor struiken en bomen het dreigen te winnen van riet, roerdomp en grote karekiet. Met het definitief binnenhalen van een Europese LIFE-subsidie kan Natuurmonumenten het rietherstelplan langs het Zwarte Meer geheel tot uitvoering brengen.

In de rietmoerassen gelegen tussen de Ramspol en de Goot wordt een uniek ecosysteem hersteld. In totaal gaat het maar liefst om 300 hectare. Het rietland is voor een groot deel in eigendom van de Stadserven en vanaf 2012 is een tijdelijk gebruiksrecht verstrekt aan Natuurmonumenten. Die organisatie kon in deze tijd experimenteren met verbetering van het rietland door onder andere het graven van sleuven en slenken en het afgraven van verland rietmoeras. Dat gebeurde in de rietlanden ter hoogte van het rietdepot en de vogelringbaan aan de Stikkenpolderweg. De proef is als geslaagd. Om het vervolg van het project goed te kunnen uitvoeren en de kansen op Europese financiering te vergroten heeft de Stadserven het gebied langdurig in gebruik gegeven aan Natuurmonumenten.  Door deze samenwerking kan enerzijds worden voldaan aan de verplichte Natura 2000 doelen. Anderzijds wordt op aantrekkelijke  wijze invulling gegeven aan het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap als belangrijke beheerdoelstelling van de Stadserven. De werkzaamheden door Natuurmonumenten worden naar verwachting in 2019 opgeleverd.

IMG 0899
 
Bloeiende bermen en slootkanten
De bermen op Kampereiland zijn altijd bloemrijk geweest, maar dat is nu veel minder het geval. Bloemrijke bermen IMG 5518hebben echter vele voordelen. Zo zorgt het voor het aantrekken van verschillende insecten, zowel boven- als ondergronds. Andere fauna, zoals weidevogels, worden op hun beurt aangetrokken door het insectenrijk. Bijen hebben profijt van de kruiden als nectarvoorziening en op hun beurt zorgen de bijen voor de bestuiving van de akkerbouwgewassen. Het Nationaal Landschap IJsseldelta heeft onderzoek laten uitvoeren naar verbetering van de ecologische kwaliteit en de biodiversiteit. Ook  het beheer van bermen en slootkanten kwam daarbij aan bod want het maaisel is zeer goed bruikbaar voor de beherende agrariër.

Het maaisel levert structuurrijk ruwvoer op en dat is tijdens de eerste levensfase van runderen zeer belangrijk voor de ontwikkeling van de pens en de bacteriën-samenstelling die bij de spijsvertering en voedingsstoffenopname een belangrijke rol spelen. Een goede samenstelling van het ruwvoer speelt een belangrijke rol in gezondheid en jaarproductie. Kruiden kunnen hier zeker aan bijdragen. Verschillende onderzoeken tonen verder aan dat kruiden aanzienlijke hoeveelheden mineralen, vitaminen of zogenaamde secundaire metabolieten bevatten en de gezondheid van het vee bevorderen.

Bloeiende bermen, maar ook natuurrijke slootkanten, kunnen de aantrekkelijkheid van het landschap vergroten en de biodiversiteit stimuleren. In samenwerking met pachters is daarom gezocht naar de mogelijkheden op het Kampereiland. Het blijkt dat een aantal bermen geschikt is hiervoor. Vanuit de beheeropgave van de Stadserven wordt nu gekeken of er in de toekomst mogelijkheden zijn bij nieuwe verpachtingen in pachtovereenkomsten vorm te geven aan natuurvriendelijk slootkantbeheer en het beheer van bloeiende bermen. 

 
Pontjes schakels in fietsverbinding
Na de nodige opstartproblemen is het Kleemanspontje tussen het Kampereiland en de Mandjeswaard nu volledig operationeel. IMG 5521Het pontje onderging een facelift omdat het niet meer op traditionele armkracht moest gaan werken, maar op zonne-energie.

Voortaan verloopt de overtocht met een druk op de knop snel, geruisloos en vooral probleemloos. Daarmee is het plan van de Vereniging Streekbelangen Kampereiland geslaagd. De aandacht kan nu worden gericht op realisatie van het pontje tussen de Pieperpolder en de Mandjeswaard.

Het initiatief voor het pontje tussen de Pieper en de Mandjeswaard is onderdeel van het dorpsontwikkelingsplan Kamperzeedijk. De Stadserven heeft in de afgelopen periode zijn medewerking verleend aan het realiseren van de benodigde vergunningen en er is overeenstemming bereikt met de betrokken pachters. Als ook dit pontje over de Goot operationeel is, zijn twee belangrijke schakels in de fietsverbinding tussen Ramspol en Genemuiden gerealiseerd. Fietstoeristen kunnen zich dan via de oude wegen snel door het gebied verplaatsen. Het aanleggen van fietspaden over of langs de nieuwe dijken van het Zwarte Meer zou recreatief extra aantrekkelijk zijn. Het Nationaal Landschap IJsseldelta heeft de wens om in de komende jaren over en langs de dijk rond de Willem Meijer- en Stikkenpolder een fietspad aan te leggen.
 
Kampereiland in weekblad de Brug
Sinds april verzorgt de Stadserven maandelijks een rubriek over het Kampereiland in Weekblad de Brug. De rubriek verhaalt over alle meer of minder bekende feiten en ontwikkelingen op het Kampereiland, daarbij nauwlettend de balans in de gaten houdend tussen de drie pijlers landbouw, natuur en landschap.

Met deze rubriek wil de Stadserven het Kampereiland in beeld brengen en een brug slaan tussen de belevingswerelden stad en platteland.

Lees hier het artikel uit de Brug van 21 april
Lees hier het artikel uit de Brug van 19 mei
Lees hier het artikel uit de Brug van 16 juni 2015
 
Boerderijwinkel Het Rechterveld

boerderijwinkelRechterveldweg 8
8267 AL  Kampen
Tel: (038) 338 82 33 en
website: www.boerderijwinkelrechterveld.nl

Lees meer...
 
Miniatuurboerderij Klein Kampen

Nesweg 4
8267 AT Kampen
Tel: (038) 338 82 09

Lees meer...
 
Museumboerderij 'Ons Erf'

Heultjesweg 31
8267 AH Kampen
Tel. (038) 338 81 22 en website: www.erf29.nl

Lees meer...
 
Flashworks vormgeving en webdesign _